Giấu trong bình giấc ngủ nghìn năm
Hai kiệt xuất: Trương Phi, Lý Bạch
Nào nâng cốc mời các ông thức giấc
Đời còn cần dũng tướng, thi nhân


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004