Bạn ở xa, nơi đài vừa báo bão
Li rót rồi chưa thể đặt lên môi
Li lật sẵn chờ bàn tay gõ cửa
Li úp đây - người đã cỏ xanh rồi!


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy, NXB Hội nhà văn, 2004