Các em hái chè, cao nguyên giá lạnh
Trót hứa hôn với mây trắng xa nhà
Bấm ngón chân xuống đường trơn số phận
Mưa lại từ trong mắt mưa ra...


Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy, NXB Hội nhà văn, 2004