Xem người khao, người phất
Một chuỗi cười ròn tan
Ba toong và mũ phớt
Bước dọc đường thơ ngang.