Đưa vệ tinh văn chương vào quỹ đạo thời gian
là tổ hợp ba tầng tên lửa:
"nhà văn, tác phẩmthời đại

Vào quỹ đạo
nó tách hẳn với ba tầng ấy
là phần hồn siêu thoát, thăng hoa...

Tổ hợp tên lửa đốt từ tầng một đến tầng ba
nhưng nhầm lẫn thường diễn ra không ít
tầng ba đòi đốt trước một và hai


Nguồn: Người thám hiểm thời gian (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Văn hoá, 1993