Mỗi chinh phụ, một câu thơ hoá đá
Hồn vọng phu còn toả khói sương
Trăm năm hào kiệt phi xương
Lệ rơi thấm giấy dễ thường chưa khô!