Đây là tập thơ gồm những bài tác giả sáng khi sống tại Thăng Long.

 

Quyển 1

Quyển 2