Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 31/12/2014 22:35

乙酉年三月二十九日有感

人心有邪正,
學術有是非。
異端矧不息,
義理又至微。
誰自一身處,
堪為學者依。
吾今失所準,
斯道將安歸。

 

Ất Dậu niên tam nguyệt thập cửu nhật hữu cảm

Nhân tâm hữu tà chính,
Học thuật hữu thị phi.
Dị đoan thẩn bất tức,
Nghĩa lý hựu chí vi.
Thuỳ tự nhất thân xử,
Kham vị học giả y.
Ngô kim thất sở chuẩn,
Tư đạo tương an quy?

 

Dịch nghĩa

Lòng con người có thể phân ra hai loại chính và tà.
Học thuật thì phân ra phải và trái.
Nhiều giềng mối khác biệt cứ xuất hiện không ngưng nghỉ
Nghĩa lý thì vi diệu, sâu xa.
Ai có thể một mình mà cư xử cho đúng
Thật khó mà có một bậc học giả để nương nhờ,
Ta nay mất tiêu chuẩn, lạc phương hướng.
Làm sao mà an tâm về với đạo?


Lời tự: “Lập Trai tiên sinh dịch trích chi nhật” 立齊先生昜簀之日 (Ngày Lập Trai tiên sinh lìa trần).

Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Lòng người có chính tà
Học thuật có phải trái.
Nhiều giếng mối sinh ra
Nghĩa lý thì sâu xa
Một mình sao hiểu nổi!
Biết trông cậy vào ai
Phương hướng đã mất rồi
Làm sao mà an vui?


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lòng người có thể cong hay thẳng
Học thuật đều có đúng có sai
Dị đoan không ngớt sinh hoài
Sâu xa nghĩa lý, diệu vi tinh thần
Ai có thể tự mình phân xử
Khó theo ông học giả gương noi
Ta nay chuẩn mực mất rồi
An tâm sao được theo đòi đạo ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lòng người hai loại chính và tà,
Học thuật thì sai, đúng tách ra.
Giềng mối khác đời không chịu nghỉ,
Nghĩa nhân vi diệu thì sâu xa.
Một mình cư xử ai mà đúng,
Học giả khôn tìm để tựa nhờ,
Phương hướng ta nay sai lạc chuẩn .
Làm sao tâm định với đạo thờ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lòng người phân tà chính
Học thuật có đúng sai
Dị biệt xuất hiện mãi
Nghĩa lý vi diệu thay
Riêng mình sao xử đúng
Khó lòng trông cậy ai
Biết đâu là phương hướng
Trở về với Đạo đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời