Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ
Tạo ngày 17/05/2019 08:03 bởi hongha83
Nguyễn Văn Nhật (1954-) là nhà thơ quê ở Hà Nam. Có thơ in chung trong nhiều tuyển tập.