Mưỡu:
Đưa thoi trải mấy xuân tròn,
Trước thềm Vương, Tạ nay còn dấu xưa.
Mối tình chân đã vương tơ,
Những nhà bách tính nên chừa chớ qua.

Nói:
Khả liên Phi Yến,
Chốn Hán cung nức tiếng bấy nhiêu lâu.
Vẻ gương loan vằng vặc trên lầu,
Xui lòng khách Phượng cầu thêm khắc khoải.
Thi nhân lão khứ Oanh Oanh tại,
Công tử quy lai yến yến mang.
Lầu Vũ Ninh bóng ác mấy hôn hoàng,
Nào đôi lứa uyên ương ai đó tá.
Đền Đồng Tước ra tay mở khoá,
Mượn thư hồng giãi tỏ tấm tình chung.
Ước ao cá nước mây rồng.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962