Mưỡu:
Hội nào trời mới sinh ra,
Tháng nào là tháng giêng ta thường dùng.
Phương nào Hợi hợp Thân xung,
Mặt trời mới mọc khoảng trong giờ nào.

Nói:
Tình hải mang mang tắc thiên địa,
Cõi trăm năm ai dễ vượt qua tình.
Kìa kìa ai đôi bẩy tuổi xanh,
Đã góp mặt với tình trong cõi thế.
Xuân thủ lương thì hoa chính lệ,
Vọng tiền nhất dạ nguyệt sơ viên.
Vẻ áo xiêm rực rỡ buổi đầu tiên,
Dù chẳng đẹp chẳng nền nhưng vẫn quý.
Giờ hoàng đạo nay vừa đúng Tý,
Hội khai thiên tịch địa có chờ ai.
Còn non còn nước còn dài.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962