Mưỡu:
Nhởn nhơ tay gậy tay bầu,
Mảng vui chẳng biết bạc đầu hay chưa.
Nước non càng ngắm càng ưa,
Đố ai biết lão say sưa thế nào.

Nói:
Khen cho lão càng già càng sướng,
Khéo ngất ngơ ngất ngưởng ở nơi đây.
Kìa non non, nước nước, cây cây,
Một lão đứng, bộ người coi khủng khỉnh.
Chẳng biết lão say hay lão tỉnh,
Mà sao không nói cũng không rằng.
Chốn hồng lâu gió gió trăng trăng,
Lão vẫn rửng rừng rưng không thích truyện.
Đây sẵn rượu ngon không sẵn chén,
Mượn chị em tay hiến một đôi thìa.
Có say, say vậy đừng tia.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962