Thế là đủ nếp đủ lòn,
Một thằng nay lại một con ra đời.
Biết nhà đương lúc hoà vui,
Lọt lòng liền cất tiếng "cười" a ha![Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]