63.83
59 bài thơ
Đăng ký ngày 18/07/2016 16:23, số lượt xem: 2988
Học Cấp 3 Nghèn - Can Lộc - Hà Tĩnh
Đã từng làm việc tại Cục Đo lường - Sở KHCN Hà Tĩnh
Hiện nay đang việc tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh