Anh thốt gặp em buổi sáng nay
Trời ơi, không biết rủi hay may
Thôi rồi: em hoặc không ai cả
Phúc - hoạ khai sinh tự phút này


Nguồn: Nguyễn Trung Thu, Em hoặc không ai cả (thơ), NXB Văn học, 1995