北使宿丘溫驛

挽盡天河洗甲兵,
廟堂無意事邊征。
江山有限分南北,
胡越同風各弟兄。
月滿蠻村閒夜析,
雨餘野燒樂春耕。
君恩未效涓塵報,
一個寧辭萬里行。

 

Bắc sứ túc Khâu Ôn dịch

Vãn tận thiên hà tẩy giáp binh,
Miếu đường vô ý sự biên chinh.
Giang sơn hữu hạn phân nam bắc,
Hồ Việt đồng phong các đệ huynh.
Nguyệt mãn man thôn nhàn dạ tích,
Vũ dư dã thiếu lạc xuân canh.
Quân ân vị hiệu quyên trần báo,
Nhất ninh từ vạn lý hành.

 

Dịch nghĩa

Kéo cả dòng Ngân Hà rửa áo giáp và binh khí,
Triều đình đâu muốn việc chiến chinh ở biên cương.
Núi sông có mốc giới, chia ra nam bắc,
Việt và Hồ vốn cùng phong tục, đều là anh em.
Trăng soi khắp bản làng của người dân tộc, đêm rỗi đi lấy củi,
Mưa dư nước cho cánh đồng đã đốt rạ, vui mừng ngày xuân cày ruộng.
Ơn vua chưa báo được chút gì,
Một mình đâu dám chối từ chuyến đi xa ngàn dặm này.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Kéo cả Ngân Hà rửa giáp binh,
Triều đình đâu muốn việc giao tranh.
Núi sông mốc đã chia nam bắc,
Hồ Việt thói cùng nghĩa đệ huynh.
Trăng sáng thôn làng đêm kiếm củi,
Mưa chan nội cháy vụ xuân canh.
Ơn vua một chút còn chưa báo,
Đâu dám chối từ cuộc viễn chinh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Gia Khánh

Kéo nước Thiên hà rửa giáp binh,
Triều đình đâu muốn sự tây chinh.
Non sông ranh giới chia Nam Bắc,
Hồ Việt đồng phong cũng đệ huynh.
Trăng dãi xóm man buông tiếng mõ,
Mưa tan nương rẫy rộn xuân canh.
Ơn vua chửa báo trong tơ tóc,
Thân mọn sao từ vạn lý hành.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Ngân hà kéo rửa giáp binh
Biên cương chinh chiến triều đình đâu mong
Việt Hồ nam bắc đồng phong
Giang sơn chia tách vẫn cùng anh em
Trăng xuân dễ lấy củi đêm
Rẫy mưa xóm Thổ vui đêm cày mùa
Mảy may chưa đáp ơn vua
Một mình vạn dặm dầu lo dám từ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kéo cả Ngân Hà rửa giáp binh,
Triều đình đâu muốn việc trường chinh.
Núi sông mốc giới chia nam bắc,
Phong tục Việt Hồ vốn đệ huynh.
Khắp bản trăng soi đêm lấy củi,
Mưa chan cày ruộng vui xuân tình.
Ơn vua nợ nước chưa đền đáp,
Đâu dám chối từ cuộc viễn trình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Ngân Hà kéo rửa giáp binh,
Triều đình đâu muốn chiến chinh kéo dài.
Núi sông nam bắc chia hai,
Việt Hồ phong hoá lâu dài anh em.
Trăng soi bản lấy củi đêm,
Mưa chan cày ruộng xuân đem vui vầy.
Ơn vua chưa đáp mảy may,
Viễn trình đâu dám chối bay được nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời