北使初渡瀘江

叨持使節出京華,
駐馬孤亭日未斜。
別酒一杯分客興,
瀘江東畔即天涯。

 

Bắc sứ sơ độ Lô giang

Thao trì sứ tiết xuất Kinh hoa,
Trú mã cô đình nhật vị tà.
Biệt tửu nhất bôi phân khách hứng,
Lô giang Đông bạn tức thiên nha.

 

Dịch nghĩa

Lạm cầm cờ sửa khỏi Kinh đô,
Dừng ngựa nơi đình vắng lúc mặt trời chưa xế.
Một chén rượu từ biệt chia hứng khách,
Phía Đông sông Lô là chân trời.


Theo Toàn Việt thi lục, Lê Quý Đôn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Tạm biệt Kinh thành đi sứ Hoa,
Bên đình dừng ngựa nắng chưa tà.
Chia vui cùng khách đành nâng chén,
Đông ngạn sông Lô nghĩ thật xa!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Lạm cầm sứ tiết, đế kinh rời
Quá trưa trạm vắng, dừng ngựa chơi
Chén rượu tiễn đưa, chia hứng khách
Đông ngạn Lô Giang, đã chân trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tên nhan đề

Tên nhan đề dich là "Ngày xuân" là không chuẩn, vì nhan đề bài thơ không phải là "Xuân nhật" mà là  "Bắc sứ sơ độ Lô giang". Như vậy phải dịch là "Lúc mới sang đò sông Lô khi đi sứ Bắc quốc".

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Cờ sứ giương cao rời đế kinh,
Ngày chưa xế, ngựa dừng bên đình.
Một ly tiễn khách rượu còn hứng,
Bờ bãi sông Lô đã khuất hình !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lạm cầm cờ sứ biệt kinh đô
Đình vắng dừng cương lúc giữa trưa
Rượu tiễn một ly chia hứng khách
Sông Lô đông ngạn tít mù chưa!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lạm cầm cờ tiết rời kinh, nhà
Dừng ngựa đình yên bóng xế tà.
Chén rượu từ ly chia hứng khách,
Sông Lô đông ngạn chân trời xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời