Sân vua ứng đối ba ngàn chữ
Năm chục năm qua nếm cuộc đời
Nào phải vô tâm chê cấm sảnh
Chỉ vì lắm bệnh nhớ vườn thôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)