Ngày thì cứ mỏng dần.
Tôi đã quên ngày cũ
Vui sướng,chán chường,
Hạnh phúc và đau khổ cứ dày lên.

Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông