I.
đi nhiều chân mỏi
ngồi nhiều lưng xiên
ghét nhiều cỗi mặt
yêu nhiều đau tim

cây không tiếng chim
lá cành tẻ nhạt
đời không có em
mùa xuân phiêu dạt

II.
có hai con mắt
mà đắm thuyền tình
có chùm hoa dại
mà nên gia đình

em thường minh triết
anh chẳng ngu đần
mà sao lạc miết
lối vào mùa xuân.