Chi chi chành chành
Ông Gianh thổi lửa…
Quây quần quanh "mẹ"
Chơi trò ú tim.

Ai chậm đi tìm
Ai nhanh đi trốn
Trời đầy trăng sáng
Đất đầy bóng cây

Trăng núp vào mây
Gió vào khe cửa
Chân đèn sáng dạ
ẩn dưới bóng mình…

Trốn phải lặng thinh
Tìm không nản chí.
Ai nhanh đi trốn
Trời đầy trăng sáng
Đất đầy bóng cây

Trăng núp vào mây
Gió vào khe cửa
Chân đèn sáng dạ
ẩn dưới bóng mình…

Trốn phải lặng thinh
Tìm không nản chí.
Vô tình ngọn gió
Tựa cửa ngã nhào
Tạt ngọn đèn chao
Chân đèn lấp loá
Ngọn gió hoảng quá
Chạm đám mây tan
bắt được ông trắng
Chân đèn và gió…

Vẫn còn bạn nữa
Phải tìm cho ra
Bỗng phía góc nhà:
"Ối chà, muỗi đốt!"…

Tiếng cười thua cuộc
Vang giòn đêm xanh.

Chi chi chành chành
Ông Gianh thổi lửa
Chơi thêm cuộc nữa
Con Ngựa có tim..
Ai chậm đi tìm
Ai nhanh đi trốn!…


Đại Lải, 5-1983