Câu thơ:
Con mèo tôi mới làm quen
Làm quen là bởi nó quen quá chừng

Xin sửa lại là:
Con mèo tôi mới làm quen
Làm quen là bởi nó đen quá chừng


Nhờ Điệp Luyến Hoa sửa giùm. Cảm ơn.