Kiếp lai sinh có nợ gì không?
Trả hết cho tròn với núi sông.
Xao xác trời Nam trăm lũ kiến,
Chơi vơi bể Bắc một mình hồng.
Rồng nằm bến cạn khôn phun nước,
Phượng mắc dây giăng khó rật lồng.
Nghĩ đến tôi con thêm thẹn hổ,
Lại mang lấy tiếng "đức ông chồng".


Nguồn: Phan Đình Liễu, Thượng Tân Thị với 10 bài Khuê phụ thán, NXB Văn Mới, CA, Hoa Kỳ