Tình dài, tình vắn, kể sao cùng,
Hai lẽ công tư đổ lộn chung.
Vì nước đã quên thân vạn thặng,
Không nhà đành phụ bạn tam tùng.
Đỉnh chung một cuộc, mưa tan tác,
Chăn gối đôi nơi, nguyệt lạnh lùng.
Muốn lặng để xem trời đất chuyển,
Sóng cồn đâu đã dậy lung tung.


Nguồn: Phan Đình Liễu, Thượng Tân Thị với 10 bài Khuê phụ thán, NXB Văn Mới, CA, Hoa Kỳ