Cơ thường tan hợp gác bên vai,
Hợp bởi vì ai, tan bởi ai?
Hợp giống cơn mây xây trước mắt,
Tan như trận gió thoảng ngoài tai
Gương sa xuống đất không tròn nửa,
Bóng dọi bên đèn dễ hóa hai?
Thôi nỏ tình chi cho mệt xác,
Quản bao tình vắn lại tình dài.


Nguồn: Phan Đình Liễu, Thượng Tân Thị với 10 bài Khuê phụ thán, NXB Văn Mới, CA, Hoa Kỳ