Hỡi ôi, Việc cả bấn như tương,
Để lại cho ai một tấm thương
Mây mắt lờ mờ che đỉnh Ngự
Sóng lòng cuồn cuộn lấp lòng Hương.
Non sông xưa những ngoài muôn dặm,
Trời đất nay đành khép một phương
Nhục nhục, vinh vinh, âu cũng thế.
Tan tan, hợp hợp, vẫn cơ thường.


Nguồn: Phan Đình Liễu, Thượng Tân Thị với 10 bài Khuê phụ thán, NXB Văn Mới, CA, Hoa Kỳ