Nước dẫy triều cường cuối bãi đầy,
Làm kỳ chính khéo nên bầy.
Đàn chìm đạn ngọc sao bắc,
Phất dõi cờ lau gió tây.
Thu phát lệnh nghiêm hàng đỗ gấp,
Sương thanh bảng nhặt tiếng kêu chầy.
.............
Tử tái đường nghèo lòng mựa ngây (nghi).


Nguồn: Nguyễn Trãi toàn tập, Đào Duy Anh, NXB Khoa học xã hội, 1976