"Đạp sóng mây" và "Đạp áng mây"... Cái nào đúng đây bạn?