Vàng bạc nhà chẳng có mấy phần,
Lành thay cơm cám được no ăn.
Lọn thuở đông hằng nhờ bếp,
Suốt mùa hè kẻo đắp chăn.
Ác thỏ tựa thoi xem lặn mọc,
Cuốc cày là thú những chon chăn.
Cậy trời còn có bây nhiêu nữa,
Chi tuổi chăng hiềm kẻ khó khăn.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976