Cỏ xuân đầu bến biếc sương mây,
Thêm nữa mưa xuân nước tiếp đầy.
Đồng nội vắng người đường lối lại,
Đò cô gác mái yên luôn ngày.