Đầm chơi bể học đã nhiều xuân,
Dời đến trên yên nằm quải chân.
Mày mỏ hôm dao, lòng mặc khách,
Kỳ mài ngày tháng, của thi nhân.
Khoẻ cà ruộng thánh đà nhiều khóm,
Được hưởng cao văn vô số phần.
...............
...............


Nguồn: Nguyễn Trãi toàn tập, Đào Duy Anh, NXB Khoa học xã hội, 1976