Già chơi dầu có của no dùng,
Chén rượu câu thơ ấy hứng nồng.
Ngỏ tênh hênh nằm cửa trúc,
Say lểu thểu đứng đường thông.
Làm quan thờ dại tài chẳng đủ,
Về ở thanh nhàn hẹn đã hồng.
Lừng lựng người rằng chuông ấy đá,
Đóng thì cũng có tiếng cong cong.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976