Ruộng đôi ba khóm đất con ong,
Đầy tớ hay cày kẻo muộn mòng.
Sự có cầu người nên rẻ mặt,
Phận tuy rằng khó miễn yên lòng.
Thu om, cửa trúc mây phủ,
Xuân tĩnh, đường hoa gấm phong.
Ai có cửa thông phòng thết khách,
Một ao niềng niễng mấy dòng dòng.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976