Truyền tin chẳng lọ nhọc thanh đồng,
Cởi lòng xuân làm sứ thông.
Năm thức phây phây đuôi phượng nở,
Tám lòng im ỉm chữ nhàn phong.
Dõi qua ngàn liễu vương tơ bạc,
Bay tịn lòng hoa động bóng hồng.
Nẻo đến tin đâu đều hết có,
Nâng niu ai nỡ để tay không.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976