Mấy thu áo khách nhuốm hơi dầm,
Bén phải Đông hoa bụi bụi xuân.
Rủ vượn hạc xin phương giải tục,
Quyến mai trúc kết bạn tri âm.
Nha tiêm tiếng động yên Chu Dịch,
Thạch đỉnh hương tàn khói thuỷ trầm.
Lều tiện qua ngày yên thửa phận,
Đài cao chẳng lọ tháp Hoàng câm (kim).


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976