Hơn thiệt dành phần sự chửa liều,
Được nhàn ta ắt sá tiêu diêu.
Ngọc lành nào có tơ vết,
Vàng thực âu chi lửa thiêu.
Ỷ Lý há cầu quan tước Hán,
Hứa Do quản ở nước non Nghiêu.
Phồn hoa chẳng dám, ngặt yên phận,
Trong thế anh hùng ấy mới nhiều.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976