Nắng quáng thưa thưa bóng trúc che,
Cây im thư thất sáng bằng the.
Tỏ tường phiến sách con Chu Dịch,
Bàn bạc lòng nhàn cái quít chè.
Đòi thuở khó khăn chăng xuýt ải,
Thấy nơi xao xác đã mày nề.
Ngày nhàn gió khoan khoan đến,
Thơn thớt cài song giấc hoè.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976