Ở thế thường hiềm khác tục ngươi,
Đến đây rằng hết tiếng chê cười.
Kể ngày con nước toan triều lạc,
Bạn chúng chẳng chài chác cá tươi.
Rượu đối cầm đâm thơ một thủ,
Ta cùng bóng liễn nguyệt ba người.
Tai thường phỏng dạng câu ai đọc,
Rất thân sinh bẩy tám mươi.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976