Thiếu niên trường ốc tiếng hư bay,
Phải luỵ vì danh đã hổ thay.
Áng cúc thông quen vầy bậu bạn,
Cửa quyền quý ngại lượm chân tay.
Qua đòi cảnh chép câu đòi cảnh,
Nhàn một ngày nên quyển một ngày.
Tuổi đã năm mười đầu đã bạc,
Ấy còn bìu rịn lấy chi vay!


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976