Nẻo từ nước có đao binh,
Nấn ná am quê cảnh cực thanh.
Đình Thấu Ngọc tiên xanh tuyết nhũ,
Song mai hoa điểm quyển Hy kinh.
Hẹn này nỡ phụ ba đường cúc,
Tiếc ấy vì hay một chữ đinh.
Mọi sự đã chăng còn ước nữa,
Nguyện xin một thẩy thuở thăng bình.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976