Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2007 14:49

Tự nhiên đắp đổi đạo trời,
Tiêu trưởng doanh hư một phút dời.
Muối liễn dưa dầu đủ bữa,
Thêu cùng gấm mặc chưng đời.
Công danh bịn rịn già lủ,
Tạo hoá đong lừa trẻ chơi.
Sự thế đã hay thì vậy,
Có ai cóc được mấy cười cười.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976