Kẻ thì nên bụt kẻ nên tiên,
Tượng thấy ba thân đã có duyên.
Bành được thương thua, con tạo hoá,
Diều bay cá nhẩy, đạo tự nhiên.
Có thân mựa lệ phạp bằng hữu,
Đọc sách thì xem thấy thánh hiền.
Ta nếu ở đâu vui thú đấy,
Người xưa ẩn cả lọ lâm tuyền.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976