Nước xuôi nước ngược nổi đòi triều,
Thuyền khách chơi thu gác lướt chèo.
Mái thác trăng dường thế hứng,
Buồm nhân gió mặc khi xiêu.
Phơ phơ đầu bạc ông câu cá,
Lẻo đẻo duềnh xanh con mắt mèo.
Âu lộ cùng ta dường có ý,
Đến đâu thì thấy nó đi theo.


Bài này trùng với bài thơ Nôm thứ 54 của Nguyễn Bỉnh Khiêm, trừ một số chữ, nên chưa rõ tác giả.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]