Vận trị cùng loàn chỉn mặc thì,
Bằng ta sinh uổng có làm chi.
Ơn vua luống nhiều phần đội,
Việc nước nào ích mấy bề.
Rắp tới đã chăng hay chốn tới,
Hầi đi lại chửa biết đường đi.
Tôi ngươi hết tấc lòng trung hiếu,
Ai há hiệu nơi thịnh suy.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976