Phúc thay sinh gặp thuở thăng bình,
Nấn ná qua ngày được dưỡng mình.
Trong mặt những mừng ơn bậu bạn,
Trên đầu luống đội đức triều đình.
Tuổi cao tóc bạc cái râu bạc,
Nhà ngặt đèn xanh con mắt xanh.
Ở thế đấng nào là của trọng,
Bui chẳng đã đạo làm lành.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976