Thiêu hương đọc sách quét con am,
Chẳng bụt chẳng tiên ắt chẳng phàm.
Ánh cửa trăng mai thấp thấp,
Cài song gió trúc nàm nàm.
Đầu non Thiếu Thất đen bằng mực,
Dòng nước Liêm Khê lục nữa chàm.
Tiêu sái mấy lòng đà mạc được,
Bảo chăng khứng mạc một lòng thơm.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976