Xin làm mấy bộ quản giang san,
Có biết đâu là sự thế gian.
Củi hái mây dầu trúc bó,
Cầm đưa gió mặc thông đàn.
Ngày xem hoa rụng chẳng cài cửa,
Tối rước chim về mựa lạc ngàn.
Gửi tính ngư tiều hai đứa lẩn,
Của ai non nước khiến ta bàn.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976