Ngồi coi tháng lọn liễn ngày qua,
Luống phụ triều đình luống phụ nhà.
Đầu kế lăng căng những hổ,
Thân nhàn lục cục mấy già.
Giang sơn cách đường nghìn dặm,
Sự nghiệp buồn đêm trống ba.
Nợ cũ chước nào báo bổ ?
Ơn thầy ơn chúa liễn ơn cha.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976