Thế những cười ta rằng đánh thơ,
Dại hoà vụng hết lừ khừ.
Lừa tìm ngàn Bá nhờ mai bảo,
Thuyền nổi dòng thu có nguyệt đưa.
Ngoài cửa mừng người dầu cái vẹt,
Trong nhà thết khách mặc con cờ.
Áo dành một tấm cơm hai bữa,
Phần ấy chưng ta đã có thừa.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976