Lân la mến cảnh sơn khê,
Sự thế nên vong hết mọi bề.
Ngòi thuở triều cường chờ nguyệt mọc,
Cây khi ác lặn rước chim về.
Giàu mặc phận, nguôi lòng ước,
Chật yên bần, ấy cổ lề.
Ắt muốn đến chơi thành thị nữa,
Âu là non nước nó đàn chê.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976